Vito

VERZOEK TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN VOOR PROJECTBEHEERSDIENSTEN TER ONDERSTEUNING VAN INTERREG-PROJECTEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VITO
Postadres: Boeretang 200,BE-2400 MOL
Contactpersoon: De heer Herman Janssens
Tel: +32 14335514
E-mail: procurement@vito.be
Internetadres(sen): www.vito.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERZOEK TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN VOOR PROJECTBEHEERSDIENSTEN TER ONDERSTEUNING VAN INTERREG-PROJECTEN 
Referentienummer: VITO-NSR-INTERREG
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79421000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
348150.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: ENERGYVILLE- VITO Genk, Thor Park 8310 - Poort 8310 te 3600 Genk
II.2.4. Beschrijving
VERZOEK TOT HET INDIENEN VAN EEN OFFERTE VOOR PROJECTBEHEERSDIENSTEN TER ONDERSTEUNING VAN INTERREG-PROJECTEN 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 026-057944

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: VERZOEK TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN VOOR PROJECTBEHEERSDIENSTEN TER ONDERSTEUNING VAN INTERREG-PROJECTEN

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-06-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Bax Innovation Consulting, SL
Postadres: C/ Casp, 118-120,,ES-08013 Barcelona
Tel: +34 934760456
NUTS-code: BE
Internetadres: https://baxcompany.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-12