Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

B3168313 - Temse, overlagen dak


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347350


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
B3168313 - Temse, overlagen dak 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261900
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
B3168313 - Temse, overlagen dak
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-03 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
PlaatsbezoekGezien de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de leverancier verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der leveringen te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op 27 augustus 2019 om 14u00. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan maarten.cappoen@aquafin.be , expert Bouwkundige Herstellingen. Het plaatsbezoek zal doorgaan te Fonteinstraat 24B 9140 TEMSE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-12