Vlaamse Milieumaatschappij

L 2019 S 0002 X_Ontwerpstudie aanpassingen laagwatermeetsecties aan bestaande debietmeetposten op onbevaarbare waterlopen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Koning Albert II-laan 20, bus 16,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Willem Defloor
E-mail: w.defloor@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346351


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
L 2019 S 0002 X_Ontwerpstudie aanpassingen laagwatermeetsecties aan bestaande debietmeetposten op onbevaarbare waterlopen 
Referentienummer: VMM-L 2019 S 0002 X_Ontwerpstudie aanpassingen laagwatermeetsect-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Ontwerpstudie aanpassingen laagwatermeetsecties aan bestaande debietmeetposten op onbevaarbare waterlopen
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/viewNoticeDocument.do?noticeFileId=614113&lang=nl-NL
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-29


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht nr3 + bestek