Onafhankelijk Ziekenfonds

Personeelsselectie en recrutering voor vaste functies


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS
Postadres: BOOMSESTEENWEG 5,BE-2610 WILRIJK
E-mail: procurement@oz.be
Internetadres(sen): www.oz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348658


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Personeelsselectie en recrutering voor vaste functies 
Referentienummer: OZ-20190228-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79600000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Selectie en recrutering van vaste profielen:
Perceel 1 : Functies Verantwoordelijke en Manager
Perceel 2 : Recurrente functies (Sociale dienst, CSS, BO, Sales)
Perceel 3 : IT Profielen
Perceel 4 : Facility profielen
Perceel 5 : Marketing profielen
Perceel 6 : Expert projecten (projectleiders en processing)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
600000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Recrutering functies Verantwoordelijke en Manager 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Recrutering functies Verantwoordelijke en Manager 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Recrutering Recurrente functies (Sociale dienst, CSS, BO, Sales) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Recrutering van recurrente functies (Sociale dienst, CSS, BO, Sales) 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Recrutering IT profielen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Recrutering van IT profielen 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Recrutering Facility profielen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Recrutering van Facility profielen 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Recrutering Marketing profielen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Recrutering van Marketing profielen 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Recrutering Expert projecten (projectleiders en processing) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Recrutering van Expert projecten (projectleiders en processing) 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 043-098137

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: rekrutering verantwoordelijke en managers

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hudson Belgium NV,BE-1200 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Acerta Consult Cvba,BE-1020 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Berenschot Belgium,BE-1200 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: rekrutering Recurrente functies

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hays nv,BE-8500 Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: House of Talents bvba,BE-8500 Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Randstad Belgium NV,BE-1082 Sint Agatha Berchem
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: rekrutering IT profielen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Madison International,BE-2000 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Talent-IT bvba,BE-2000 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: rekrutering Facility profielen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Talent-IT bvba,BE-2000 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hays nv,BE-8500 Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SD Worx Staffing Solutions NV,BE-2000 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: rekrutering Marketing profielen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: House of Talents bvba,BE-8500 Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hays nv,BE-8500 Kortijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: rekrutering Expert projecten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hays nv,BE-8500 Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: House of Talents bvba,BE-8500 Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-29