Diensten Van De Voorzitter - Operationele Directie

BETREKKING TOT DE VERIFICATIE VAN HET MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM EN DE VALIDERING VAN DE MILIEUVERKLARING VOLGENS EMAS, DE ISO 14001-CERTIFICERING, DE REALISATIE VAN DE INTERNE AUDIT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Diensten van de Voorzitter - Operationele directie
Postadres: Waterloolaan 115,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Olivier Vanderick
Tel: +32 25426603
E-mail: olivier.vanderick@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://just.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345872


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BETREKKING TOT DE VERIFICATIE VAN HET MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM EN DE VALIDERING VAN DE MILIEUVERKLARING VOLGENS EMAS, DE ISO 14001-CERTIFICERING, DE REALISATIE VAN DE INTERNE AUDIT  
Referentienummer: JUST-PRESID-COP/2019/DB/184-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de verificatie van het milieumanagementsysteem en de validering van de milieuverklaring volgens EMAS, de ISO 14001-certificering, de realisatie van de interne audit volgens EMAS en de reglementaire audit volgens de geldende milieuregelgeving voor rekening van de federale instanties.
Er is gekozen voor de openbare procedure.
Deze opdracht is onderverdeeld in drie percelen:
- perceel 1: de verificatie van het milieumanagementsysteem en de validering van de milieuverklaring volgens de EMAS-verordening en/of de ISO 14001-certificering van het milieumanagementsysteem;
- perceel 2: de realisatie van de interne audit van het milieumanagementsysteem volgens de EMAS-verordening;
- perceel 3: de realisatie van de audit van de reglementaire conformiteit volgens de geldende milieuregelgeving.
Dit is een opdracht tegen prijslijst (KB 18 april 2017, art. 2, 4°).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-01


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
toevoeging PV info