Digipolis

A001346 - Junior Integratie Tester


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349296


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001346 - Junior Integratie Tester 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS) bevat een ganse reeks 'engines' welke als generieke componenten kunnen herbruikt worden door ontwikkelaars om op een consistente manier funcitonaliteiten te ontwikkelen ter ondersteuning van de werking van de groep Stad Antwerpen.
Ter ondersteuning van ACPaaS is Digipolis derhalve op zoek naar een junior integratie tester. Deze dient over een brede technische bagage te beschikken op vlak van geautomatiseerde integratie testen alsook ook een communicatieve teamplayer met de drive om de kwaliteit van het technische landschap van ACPaaS naar een (nog) hoger niveau te tillen. (hierna: de "Opdracht)
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-16 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-05