Omgevingsbeleid Voor Energie, Klimaat En Groene Economie

Emissiefraude


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene economie
Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Roel Vaneerdeweg
Tel: +32 25531596
E-mail: roel.vaneerdeweg@vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://omgeving.vonet.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349579


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Emissiefraude 
Referentienummer: EKG-2018.34_-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Beleidsstudie naar het voorkomen en bestrijden van emissiefraude bij wegvoertuigen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
244798.35 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Juridisch onderzoek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het eerste perceel van deze opdracht focust op het juridisch verduidelijken van de wettelijke mogelijkheden die elk bestuursniveau in België heeft om op basis van de relevante wetgeving emissiefraude op te sporen en ertegen op te treden. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Uitwerken van beleidsstrategieën 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Om voertuigen van de weg te weren die overmatig emitteren omwille van fraude van de constructeur, fraude van de eigenaar of technische defecten moeten beleidsstrategieën worden ontwikkeld om zulke gevallen op te sporen, er op een efficiënte manier gevolg aan te geven en te vermijden nieuwe voertuigen op de markt komen die de emissielimieten in de praktijk overschrijden. Er moeten strategieën worden opgesteld om de belangrijkste overschrijdingen zo efficiënt en effectief mogelijk aan te pakken. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Analyse van werkelijke emissieprestaties van het Vlaamse wegvoertuigenpark 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Om de uitgezette beleidsstrategieën voor de aanpak van verhoogde voertuigemissies te implementeren, dient het nodige onderzoek verricht te worden om de meest prioritaire voertuigtypes (modellen, leeftijden, technische eigenschappen, .) te identificeren. Deze dienen te worden geselecteerd in functie van hoe frequent ze voorkomen op de Vlaamse wegen en de mate waarin verhoogde emissies bij werkelijke rijomstandigheden optreden.  

Lot 4

II.2.1. Benaming
Organisatie remote sensing meetcampagne 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het opzetten van een remote sensing campagne om de emissies van ongeveer 60.000 voertuigen in Vlaanderen te bepalen en het nodige analysewerk hierbij. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel,BE Etterbeek
NUTS-code: BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel,BE Etterbeek
NUTS-code: BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Emisia Brussels SPRL,BE Brussel
NUTS-code: BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel,BE Etterbeek
NUTS-code: BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1050 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-07