Familiehulp Vzw

Overheidsopdracht van werken voor de nieuwbouw van een kinderdagverblijf en de verbouwing van een kantoorgebouw te Herentals


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Familiehulp vzw
Postadres: Koningsstraat 294,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Janah Vermeir
Tel: +32 494719332
E-mail: janah.vermeir@familiehulp.be
Internetadres(sen): www.familiehulp.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345439


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht van werken voor de nieuwbouw van een kinderdagverblijf en de verbouwing van een kantoorgebouw te Herentals 
Referentienummer: Familiehulp vzw-14600-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht bestaat uit de volgende 4 Percelen:
Perceel 1: ruwbouw-afwerking-coördinatie nevenaannemers.
Perceel 2 : elektrische installatie
Perceel 3 : hvac - sanitair
Perceel 4 : lift
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-08-27
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-10
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-08-27
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-10
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:
Rechtbank Eerste Aanleg te Brussel
Te lezen:
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
De Aanbestedende Overheid verdaagde de indieningsdatum. De offerte wordt elektronisch ingediend, uiterlijk op 10 september 2019 om 12.00. Bijkomend plaatsbezoek.Voor percelen 1 (Ruwbouw-afwerking-coördinatie nevenaannemers), 2 (elektriciteit) en 3 (HVAC-beoveld-sanitair) geldt conform artikel 1-4, H van de bestekken een verplicht plaatsbezoek. . Er wordt een bijkomend plaatsbezoek georganiseerd op 22 augustus 2019 om 14.00. De inschrijvers wordt verzocht om voorafgaand aan het plaatsbezoek hun aanwezigheid te bevestigen zoals voorzien in artikel 1-4, H bestek.
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:

Te lezen:
Waterloolaan 70
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Internetadres
In plaats van:

Te lezen:
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstaligeondernemingsrechtbank-
Afdelingsnummer: VI.4.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:

Te lezen:
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de
Afdelingsnummer: VI.4.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:

Te lezen:
Waterloolaan 70
Afdelingsnummer: VI.4.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats
In plaats van:

Te lezen:
Brussel
Afdelingsnummer: VI.4.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postcode
In plaats van:

Te lezen:
1000
Afdelingsnummer: VI.4.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Internetadres
In plaats van:

Te lezen:
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstaligeondernemingsrechtbank-
Afdelingsnummer: VI.4.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:

Te lezen:
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de
Afdelingsnummer: VI.4.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:

Te lezen:
Waterloolaan 70
Afdelingsnummer: VI.4.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats
In plaats van:

Te lezen:
Brussel
Afdelingsnummer: VI.4.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postcode
In plaats van:

Te lezen:
1000
Afdelingsnummer: VI.4.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Internetadres
In plaats van:

Te lezen:
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstaligeondernemingsrechtbank-