Ocmw Beerse

Uitnodiging tot indienen offerte - Dakrenovatie WZC + OSF - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Beerse
Postadres: Gasthuisstraat 49,BE-2340 Beerse
Contactpersoon: De heer Nic Janssens
Tel: +32 14600640
E-mail: nic.janssens@beerse.be
Internetadres(sen): www.ocmwbeerse.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Dakrenovatie WZC + OSF - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: Beerse-PPP016-1141/9003/2019-114-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261910
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De indieningsdatum van het bestek was niet correct en werd in het bestek (gewijzigd naar 23/08/2019 om 12u.