Digipolis

A001331 - Vervanging binnen- en buitenverlichting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349857


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001331 - Vervanging binnen- en buitenverlichting 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 1: Vervanging buitenverlichting
? vervangen van mastarmaturen (29 stuks) voor gebouwen DA1 (refter) & DA2 (de palen blijven bestaan)
? vervangen van lage verlichtingspalen (16 stuks) rond het gebouw DA2 (voorkant en achterzijde gebouw)
? Interventie contract voor het vervangen van defecte verlichting en armaturen
Perceel 2: Vervanging binnenverlichting DA2
? voorstel indienen om de hoge verlichting (20 stuks) en de wandverlichting (28 stuks) te vervangen
? verwijderen van inbouw plafondspots (24 stuks) en terug dicht maken met plafondtegels
? Interventie contract voor het vervangen van defecte verlichting en armaturen
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Vervanging buitenverlichting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211

Lot 2

II.2.1. Benaming
Vervanging binnenverlichting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-16 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-12