Boom

WOONOMGEVINGSPLAN MET GABARIETENPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN: AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Boom
Postadres: Antwerpsestraat 44,BE-2850 Boom
Contactpersoon: Sally Scheers
Tel: +32 38801850
E-mail: sally.scheers@boom.be
Internetadres(sen): http://www.boom.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350072


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WOONOMGEVINGSPLAN MET GABARIETENPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN: AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM 
Referentienummer: Boom-2019-AANK-008-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92522000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
WOONOMGEVINGSPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN MET GABARIETENPLAN, AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
WOONOMGEVINGSPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN MET GABARIETENPLAN, AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM 
II.2.7. Looptijd
8 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Binnen een looptijd van vier jaar na de kennisgeving sluiting van de opdracht, kunnen er vervolgopdrachten worden geplaatst. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13