Central Office Of Sociale And Cultural Action Of The Ministry Of Defense

Rental of Holiday Accommodation Abroad for account of the Central office of social and Cultural Action of the Ministry of Defence


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon: Cel Overheidsopdrachten
Tel: +32 22646190
E-mail: overheidsopdrachten@cdsca.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350051


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huur van een nieuw vakantieverblijf in het buitenland,voor rekening van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie 
Referentienummer: OCASC-20189079-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55110000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De gekozen procedure is een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking sui generis op basis van 89 §1 1° van de Wet van 17 juni 2016.
De huur van een vakantieverblijf inclusief andere diensten in verband met verblijfsaccommodatie die door het verblijf worden verstrekt maken specifieke diensten uit in het kader van artikel 88 van voormelde wet
De CDSCA is voor haar afdeling vakanties op zoek naar een "Club-hotel" of vakantiedomein (villa's, bungalows, studio's of residentiële caravans) in exclusiviteit met een familiaal karakter voor haar klanten, de leden van de militaire en politiegemeenschap en hun familie.
De duur van het contract is 5 jaar met aanvang in het begin van het toeristisch seizoen 2020.
De CDSCA verzorgt met eigen personeel en middelen de animatie sport en spel.
Gedurende de openingsperiode zullen er 2 lokale vertegenwoordigers van de CDSCA permanent aanwezig zijn in de Club.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): PT, ES, FR, IT, HR, EL
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp betreft " de Huur van een centrum voor vakantieverblijven in het buitenland voor rekening van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)." De CDSCA is voor haar afdeling vakanties op zoek naar een "Club-hotel" of vakantiedomein (villa's, bungalows, studio's of residentiële caravans) in exclusiviteit met een familiaal karakter voor haar klanten, de leden van de militaire en politiegemeenschap en hun familie. De duur van het contract is 5 jaar met aanvang in het begin van het toeristisch seizoen 2020. De CDSCA verzorgt met eigen personeel en middelen de animatie sport en spel. Gedurende de openingsperiode zullen er 2 lokale vertegenwoordigers van de CDSCA permanent aanwezig zijn in de Club. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 208-475718

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: K. Mylonakis NV,GR-73100 Chania
NUTS-code: EL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-14