Autonoom Gemeentebedrijf Herselt

Bouwen van een tennishal en multifunctionele zaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf Herselt
Postadres: Kerkstraat 1,BE-2230 Herselt
Contactpersoon: De heer Bart Verelst
Tel: +32 14539018
Fax: +32 14539004
E-mail: bart.verelst@herselt.be
Internetadres(sen): https://www.herselt.be/ 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: p.ed architecten bvba
Postadres: Ginderbuiten 70/1,BE-2400 Mol
Contactpersoon: De heer Ed Peeters
Tel: +32 14451881
E-mail: p.ed@pedarchitecten.be
Internetadres(sen): www.pedarchitecten.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een tennishal en multifunctionele zaal 
Referentienummer: 18024
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
bouwwerken (+ pilootaanneming) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Herselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
elektriciteit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Herselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
HVAC - sanitair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Herselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
tennisinrichting (tennisvloer en toestellen) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Herselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 2
D (Bouwwerken), Klasse 2
D (Bouwwerken), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-30 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-28
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-30
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis, Kerkstraat 1 te 2230 HerseltInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Attest van plaatsbezoek maakt deel uit van de verplichte documenten.Attest moet ondertekend zijn door een afgevaardigde van AGB Herselt.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-16