Infrabel - Directie Asset Management, Area North-west

TR207315 Vernieuwen Y-Dudzele, excl. spoor- en bovenleidingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management, Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: TUC RAIL N.V.
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350014


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR207315 Vernieuwen Y-Dudzele, excl. spoor- en bovenleidingswerken 
Referentienummer: I-AM (TR)-TR207315-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwen Y-Dudzele, excl. spoor- en bovenleidingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25, BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Dudzele (Brugge)
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de grond- en beddingswerken, de werken hydraulica en de kabelwerken (kabelaanleg, telecommunicatie, signalisatie en VVDK) voor de omvorming van Y-Dudzele. Meer specifiek omvat de opdracht onder andere:  De plaatselijke aanleg van de bedding voor spoor A van L51A (onderlaag) n.a.v. de tracé-aanpassing;  Verlenging van de nieuwe bedding van het toekomstige derde spoor met aansluiting aan spoor B van L51B (vorm- en onderlaag);  De aanleg van de afwatering, waaronder: o een gracht type D (met steenbestorting) ten westen van L51A, die ter hoogte van de bovenleidingspalen vervangen wordt door een collector, de aanleg van een infiltrerende sleuf ten noorden van de nieuwe gracht en de inbuizingen van de bestaande gracht ter hoogte van bovenleidingspalen en trekputten; o een drainerende sleuf ten westen van het derde spoor; De aanleg van de kabelwegen: spooronderdoorgangen, trekputten, kabelsleuven, . Ten westen van L51A wordt een kabelsleuf type 800 aangelegd, die tevens dienst zal doen als dienstpad;  Het afrollen van kabels;  Het verplaatsen van een bestaande optische vezelkabel;  De signalisatiewerken: verdeelkasten, seinen, spoorstroomkringen, assentellers, bakens, .  Het uitrusten van de wissels met wisselverwarming. De spoor- en bovenleidingswerken zijn niet in deze opdracht inbegrepen. 
II.2.7. Looptijd
300 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Belgische erkenning van aannemers van werken: Categorie P2, klasse 5 of hoger


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-18 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 12:00
Adres: Fonsnylaan 39, 1060 BrusselInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Gesloten zitting.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 04/09/2019 om 13u00. De plaats van afspraak wordt meegedeeld na inschrijving. Modaliteiten: zie het deel "Algemene contractuele bepalingen" van het bestek. Eventuele vragen over het bestek dienen ten laatste 10 dagen voor de limietdatum voor het indienen van de offerte, gesteld te worden via het Forum "Vraag antwoord" hernomen in het adres van het kopersprofiel.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 33 van de wet van 17/06/2013 betreffende demotivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringenen diensten en concessies.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-14