Digipolis

A001352 - Business Analist/Solution Manager


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33387725
E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350268


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001352 - Business Analist/Solution Manager 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
We zijn op zoek naar een Business Architect/ Solution Manager voor de toepassingen
voor de dienst Maatschappelijke Veiligheid voor de Stad en Brandweerzone Antwerpen.
Iemand die zich thuis voelt in een snel veranderende en complexe omgeving met veel
initiatieven en verschillende belangen. Het Antwerp City Platform (ACPaaS) van Digipolis
vormt een ondersteunende technische laag voor andere Applicatie Platformen en
Applicaties binnen de Groep Antwerpen. Dit technisch platform moet services en data die
door meer dan één toepassing gebruikt worden, op een centraal niveau organiseren. Zo
vermijden we dat eenzelfde functionaliteit meerdere keren opnieuw gebouwd wordt
binnen verschillende toepassingen, of dat dezelfde data meerdere keren op verschillende
plaatsen wordt bewaard. Deze generieke services en centrale referentiedata zijn
uitsluitend aanspreekbaar via API's. ZIE BIJLAGE.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-23 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-19