Digipolis

A001335 - Consultant Business Architect


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33387725
E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350267


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001335 - Consultant Business Architect 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Inhuren van dringende externe bijstand voor business analyse in het kader van de
verwezenlijking van antwerpen.be in lijn met de Digitale Communicatiestrategie van de
stad Antwerpen.
We zoeken een ?senior profiel met volgende competenties?:
? Sterke analytische skills met technische affiniteit en ervaring met het interpreteren
en opmaken van architectuurschema's
? Sterke communicatieve vaardigheden
? Zin voor initiatief
Meer gedetailleerd behoort tot het ?takenpakket? van het gezochte profiel:
? In kaart brengen van klantenbehoeften op basis van procesflows/ functionele
analyse
? Aanleveren van functionele en technische input aan de betrokken medewerkers
van de groep ontwikkeling en implementatie.
? Uitschrijven van user stories, begeleiden van overleg met betrokken partijen,
? Participeren in pokersessies
? Functionele ondersteuning tijdens ontwikkelfase
? Testing van opgeleverde functionaliteiten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-26 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BILAGE.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-19