Wegen En Verkeer Oost-vlaanderen

Uitvoeren van betonherstellingen aan onderbouw viaduct B401.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762600
E-mail: wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350450


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van betonherstellingen aan onderbouw viaduct B401. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/B401/5-1M3D8H/18/50-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoeren van herstellingen aan de onderbouw van viaduct B401 (brug 1.401.001.1) van pijler 20 t.e.m. 24 en brugdek 20 t.e.m. 23. Dit komt overeen met het brugdek van de Hundelgemsesteenweg tot aan de spoorweg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
598096.79 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: viaduct B401
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeren van herstellingen aan de onderbouw van viaduct B401 (brug 1.401.001.1) van pijler 20 t.e.m. 24 en brugdek 20 t.e.m. 23. Dit komt overeen met het brugdek van de Hundelgemsesteenweg tot aan de spoorweg. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: RENOTEC
Postadres: Acaciastraat 14C,BE-2440 GEEL
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 70 werkdagenElektronisch inschrijven is verplicht.Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent
Tel: +32 92762600

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-21