Sint-jans-molenbeek

Opdracht voor werken m.b.t. de (her)inrichting van 4 speelplaatsen in het kader van programma 'BuitenSpel' op de terreinen van de Nederlandstalige gemeentescholen De Knipoog,Windroos,De Boomhut&Paloke


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20,BE-1080 Brussel
Contactpersoon: Jacques De Winne
Tel: +32 26007413
E-mail: alorusso@molenbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): www.molenbeek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346251


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor werken m.b.t. de (her)inrichting van 4 speelplaatsen in het kader van programma 'BuitenSpel' op de terreinen van de Nederlandstalige gemeentescholen De Knipoog,Windroos,De Boomhut&Paloke 
Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-BT_001-CDC-19.005-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor werken met betrekking tot de (her)inrichting van de speelplaats in het kader van programma 'BuitenSpel' op de terreinen van de Nederlandstalige gemeentescholen "Paloke", Ninoofsesteenweg 1001 te 1080 Brussel, "De Knipoog", Zaadstraat 30 te 1080 Brussel, "Windroos", Kortrijkstraat 52 te 1080 Brussel, "De Boomhut", Begijnenstraat 101 te 1080 Brussel, en renovatie van een overdekte speelplaats van de Nederlandstalige gemeenteschool "Paloke", Ninoofsesteenweg 1001 te 1080 Brussel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-22


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-08-30
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-23
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De datum van de indiening van de offertes wordt verdaagd tot maandag 23 september 2019 om 10u00.
De opdrachtdocumenten blijven ongewijzigd.