Gemeentebestuur Van Sint-jans-molenbeek

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatiewerken: naleving van de voorgeschreven normen voor de controle van de branpreventie van de kinderdagverblijf Reine Fabiola


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20,BE-1080 Brussel
Contactpersoon: Jacques DE WINNE
Tel: +32 24123767
E-mail: smarin@molenbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): http://www.molenbeek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342435


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatiewerken: naleving van de voorgeschreven normen voor de controle van de branpreventie van de kinderdagverblijf Reine Fabiola 
Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-08_CRECHE_DUB090_TRAVAUX CONFORMITE_2019 -F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatiewerken: naleving van de voorgeschreven normen voor de controle van de branpreventie van de kinderdagverblijf Reine Fabiola
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-22


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-08-30
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-13
Plaatselijke tijd: 12:00