Vives Zuid Vzw

Waterstofinstallatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vives Zuid vzw
Postadres: Doorniksesteenweg 145,BE-8500 Kortrijk
Tel: +32 50305238
Fax: +32 50305239
E-mail: mathias.reys@vives.be
Internetadres(sen): http://www.vives.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351752


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Waterstofinstallatie 
Referentienummer: Vives Zuid vzw-2019/014a-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 51000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
waterstofgas opslag en verdeel installatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Installeren van een waterstofgas opslag en verdeelinstallatie  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-10-07
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-01 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, BE-8500 Kortrijk

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, BE-8500 Kortrijk

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, BE-8500 Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-04