Uc Leuven-limburg

Raamovereenkomst UCLL: leveren en plaatsen van photovoltaïsche panelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UC Leuven-Limburg
Postadres: Agoralaan Gebouw B, bus 1,BE-3590 Diepenbeek
Contactpersoon: De heer John Roosen
Tel: +32 11180000
Fax: +32 11180099
E-mail: overheidsopdrachtenprocedures@ucll.be
Internetadres(sen): www.ucll.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst UCLL: leveren en plaatsen van photovoltaïsche panelen 
Referentienummer: 2019/20
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: UC Leuven vzw en haar campussen te Leuven en Diest, Geldenaaksebaan 335 te 3001 Leuven / UC Limburg vzw en haar campussen te Diepenbeek, Hasselt en Genk, Agoralaan Ge.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
* Situering UCLL - UC Leuven vzw - UC Limburg vzw Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen.  Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Meer info op www.ucll.be. Het betreft een open offerteaanvraag voor leveren en plaatsen van photovoltaïsche panelen op de daken van UC Leuven vzw en UC Limburg vzw.  Plaatsen van uitvoering:  UC Leuven vzw, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven en haar campussen te Leuven en Diest UC Limburg vzw, Agoralaan gebouw B bus 1, 3590 Diepenbeek en haar campussen te Diepenbeek, Hasselt en Genk Opdracht : Leveren en plaatsen van photovoltaïsche panelen *Toelichting: photovoltaïsche panelen De opdrachtgever wenst in het kader van een rationeel energieverbruik en een ecologisch engagement over te gaan tot opwekking van elektrische energie door middel van photovoltaïsche zonnepanelen.  De installaties dienen erop gericht te zijn (mede) te voorzien in de elektriciteitsbehoeften van deze gebouwen en de overtollige elektriciteit dient geïnjecteerd te worden in het distributienetwerk waaraan de instelling is aangesloten. De inschrijver moet instaan voor de studie (haalbaarheidsstudie met inschatting van te realiseren kWh op jaarbasis en terugverdientijd), de levering, de installatie.  Indien na toewijzing uit de netstudie, stabiliteitsstudie of de studie mbt de levensduur van de dakbedekking blijkt dat er bijkomende kosten nodig zijn, kan het bestuur zonder enig recht op schadevergoeding beslissen om bepaalde installaties alsnog niet uit te voeren.  De inschrijver dient er zich toe te verbinden dat alle subsidies, premies of certificaten ten gunste zijn van het bestuur.  Met de ingebruikname van dit zonne-energiesysteem wenst de aanbestedende overheid tevens zijn vrije keuze op de markt van de commerciële elektriciteitsleveranciers te behouden. Met het oog op een snelle, efficiënte en op elkaar afgestemde aanéénschakeling van de diverse stappen (studies, levering, installatie, interventiecontract,.) wordt deze opdracht in geïntegreerde vorm aanbesteed.  De volledige installatie dient gekeurd en in bedrijf te zijn, ten laatste 6 maand na de gunning, met inbegrip van netstudie en stabiliteitsstudie. Een strikte planning is dus aangewezen. De aanbestedende overheid verwacht van de inschrijver een duidelijk projectplan waarin wordt aangegeven binnen welke termijnen de verschillende projectactiviteiten zullen uitgevoerd worden en op welke tijdstippen hierover formeel gecommuniceerd zal worden. De inschrijver zal gedurende ten minste 3jaar ondersteuning bieden bij de administratie en het beheer van de installatie (aanvragen subsidies, aanvraag netkoppelingen, aanvraag stedenbouwkundige vergunningen mocht dit nodig blijken, aanvraag van groenestroomcertificaten, begeleiding bij verkoopscontracten van elektriciteit, begeleiding in het opzetten van een specifieke energieboekhouding en -monitoring voor deze installaties). De inschrijver moet kunnen beantwoorden aan de gestelde selectievoorwaarden om alle aspecten van de opdracht te kunnen aanbieden. Elke inschrijving die gedeeltelijk is, in die zin dat niet de volledig gevraagde dienstverlening wordt gedekt, is volstrekt nietig en wordt niet in aanmerking genomen voor een gedeeltelijke gunning. Er wordt een productiegarantie gevraagd zoals verder beschreven. De opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver, die de economisch meest voordelige offerte rekening houdend met de gunningscriteria indient. Enkel omwille van tijdelijke onbeschikbaarheid of bij verbreking van het contract, hetzij door bestuur, hetzij door de initiële aannemer, worden d.(zie opdrachtdocumenten) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van KB van 18 april 2017.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die tot het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid begonnen is, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. 3. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Aanleveren van de gevraagde documenten.
2. Aanleveren van de gevraagde documenten.
3. Aanleveren van de gevraagde documenten

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.3. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed. 4. Voorleggen van het certificaat RESCERT als gecertificeerd installateur.

Eventuele minimumeisen:
1. Aanleveren van de gevraagde documenten.
2. Aanleveren van de gevraagde documenten.
3. Aanleveren van de gevraagde documenten.
4. Aanleveren van de gevraagde documenten.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-10 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-07
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-10
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: UC Leuven Vzw - UC Limburg Vzw, Agoralaan Gebouw B, bus 1 te 3590 Diepenbeek

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: De inschrijver is verplicht om de site te bezoeken op straffe van nietigheid van de inschrijving, dit om zich te vergewissen van de situatie en het opmaken van een samenvattende opmeting.Het plaatsbezoek voor de Campus Proximus is aan te vragen via dhr. Erwin Vaes, e-mail: erwin.vaes@ucll.beDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gewone rechter voor de aanbestedende instantie als bedoeld in art. 14, §1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-04