Esv Euridice

Renovatie schacht 1 : deel bouw algemeen en technische installaties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ESV EURIDICE GIE
Postadres: Boeretang 200,BE-2400 Mol
Contactpersoon: De heer Luc Mariën
Tel: +32 14332795
E-mail: luc.marien@euridice.be
Internetadres(sen): www.euridice.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie schacht 1 : deel bouw algemeen en technische installaties 
Referentienummer: EUR18-LM-007
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213250
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het ESV EURIDICE (Economisch SamenwerkingsVerband tussen SCKCEN en NIRAS) staat in voor het beheer en de exploitatie van het ondergronds labo HADES (-225m).
Dit labo is bereikbaar via 2 schachten die elk 1 of meerdere ophaalinstallaties bevatten.
De eerste schacht van het ondergrondse labo HADES werd gerealiseerd begin jaren '80.
Om het labo nog minstens 20 jaar te kunnen gebruiken, zal deze schacht inwendig volledig gerenoveerd worden.
Ter begeleiding van deze werken werd beroep gedaan op een studiebureau.
Een consortium van Tractebel Engineering (B) en BGE Technology (D) werd hiervoor aangesteld.
Er werd besloten de werken in 3 opdrachten te verdelen : "Bouw Algemeen" (perceel 1), "Technische Uitrustingen" (perceel 2) en "Ophaalinstallaties en Schachtuitrustingen" (perceel 3).
Onderhavige opdracht bestaat uit de perceel 1 "Bouw Algemeen" en perceel 2 "Technische Uitrustingen".
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1598430.88 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Bouw algemeen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: ESV Euridice, Boeretang 200 te 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
Inhoud van dit perceel is :  - voorafgaande afbraakwerken  - omgevingswerken (grondwerken, funderingen, rioleringen, .)  - bouw van machinegebouw en schachttoren  - pilootcoördinatie voor de ganse renovatie van schacht 1 (ook voor percelen Technische Installaties en Ophaalinstallaties en Schachtuitrustingen) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Technische installaties 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: ESV Euridice, Boeretang 200 te 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
De inhoud van dit perceel behelst :  - Elektriciteitswerken  - HVAC machinegebouw  - HD pompinstallatie in schachtbodem  - noodstroomaggregaat in technische ruimte machinegebouw 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 233-531656

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bouw algemeen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SWINNEN NV
Postadres: KMO-straat 9,BE-2490 Balen
Tel: +32 14404720
E-mail: info@swinnen.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.swinnen.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Technische installaties

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SPIE BELGIUM NV
Postadres: Tweestationsstraat 150,BE-1070 Brussel
Tel: +32 14580066
E-mail: deservis-be@spie.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, Afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578700

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-03