Landwaarts, Ocmw, Agb, Nieuw Dak

Welzijnscampus Portavida Genk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING (Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan) 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landwaarts, OCMW, AGB, Nieuw Dak
Postadres: Dieplaan 57,BE-3600 Genk
E-mail: ellen.vankevelaer@landwaarts.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328444 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350863


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Welzijnscampus Portavida Genk 
Referentienummer: Landwaarts-2010/0295/06''-F20_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
 66 sociale appartementen en 3 commerciële ruimtes - blok A, B, C en D;  42 sociale assistentiewoningen met een polyvalente ruimte en één studio voor kortverblijf - blok E en F;  een multifunctioneel kantoorgebouw met dienstverlenende functies;  een ondergrondse parkeergarage met 565 parkeerplaatsen;  riolering, wegen en omgevingsaanleg binnen de Welzijnscampus 
II.2.7. Looptijd
1300 dag(en)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 046-100299

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-03-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV Artes Roegiers - Artes Depret
Postadres: Burchtstraat 89,BE-9150 Kruibeke
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, Limburg
Piepelpoel 10, BE-3700 Tongeren

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-04