Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

Hasselt, Federale Politie, Vervangen van een radiator


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1b,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Koen Bessemans
Tel: +32 11771836
E-mail: Koen.Bessemans@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352146


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hasselt, Federale Politie, Vervangen van een radiator 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45259300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Hasselt, Federale Politie, Vervangen van een radiator
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-26 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp. Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan DOC.VRO@buildingsagency.be . Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten. Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Bert.guinier@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10