Digipolis

A001360 - Change Manager voor PZA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352335


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001360 - Change Manager voor PZA 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp voor deze opdracht is het ondersteunen en begeleiden van o.a de uitrol van de FOCUS-applicatie voor PZ Antwerpen. De Change Manager faciliteert de klant in de noodzakelijke veranderingsprocessen die hiermee gepaard gaan. Dit kan gaan om strategische, operationele, technologische en attitudeveranderingen. Daarnaast treedt de Change Manager op als gangmaker van een aantal toekomstige IT-gerelateerde projecten.
Om deze opdracht autonoom te kunnen uitvoeren is Digipolis derhalve op zoek naar een Change Manager.
De duurtijd van de opdracht bedraagt: tot einde project of einde financiële middelen.
Er zijn geen percelen.
De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.
Onderaanneming is toegestaan.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-11