Gemeente Leopoldsburg

Riolering- en wegenisproject Kanaalstraat - studieopdracht en opvolging uitvoering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Leopoldsburg
Postadres: Koningin Astridplein 37,BE-3970 Leopoldsburg
Tel: +32 11349210
Fax: +32 11348378
E-mail: info@leopoldsburg.be
Internetadres(sen): www.leopoldsburg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Riolering- en wegenisproject Kanaalstraat - studieopdracht en opvolging uitvoering 
Referentienummer: 851.2/2019-002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71322000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er is een Inschrijvingsformulier voor de offerte toegevoegd in de lijst met beschikbare bestanden.