Digipolis

A001363 - Senior Full Stack Developer voor PZA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352770


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001363 - Senior Full Stack Developer voor PZA 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp voor deze opdracht is het uitbreiden van de bestaande FOCUS apps & ontwikkelen van nieuwe FOCUS apps. Om deze opdracht autonoom te kunnen uitvoeren is Digipolis derhalve op zoek naar een Full Stack Developer met ervaring in o.a Node.js en React framework.
Naast de vereiste technische skills wordt voor deze opdracht gezocht naar een mature persoon met ruime ervaring die in staat is mee te denken met business stakeholders om technische oplossingen te formuleren voor functionele vraagstukken.
Er wordt gewerkt via de scrum methodiek met sprints van 2 tot 4 weken waarbij aangegane commitments gehaald dienen te worden.
De duurtijd van de opdracht bedraagt: tot einde project of einde financiële middelen
Er zijn geen percelen.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-27 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16