Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

23186/2 - Uitbreiding en renovatie van de afvalwaterzuivering RWZI Eksel gelegen langsheen de Eikelbosstraat 20 te Hechtel-Eksel. -Lot 2: Elektromechanische werken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr.Dirk De Waele (Projectmanager: Koen Dockx)
Tel: +32 34504511
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350044


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
23186/2 - Uitbreiding en renovatie van de afvalwaterzuivering RWZI Eksel gelegen langsheen de Eikelbosstraat 20 te Hechtel-Eksel. -Lot 2: Elektromechanische werken. 
Referentienummer: AQFINFRA-23186lot2-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Lot 2: Elektromechanische werken
o Vervangen 3 influent- en 2 recirculatievijzels incl. aandrijving.
o Leveren en plaatsen 2de fijnrooster en bijhorende roostergoedpers
o Verplaatsen chemicaliëntank met inkuiping en 2 containers met opslag C-bron.
o Leveren en plaatsen wandafsluiters en overstorten
o Bijplaatsen van pompen, 1 droog opgestelde en 1 wormpomp
o Leveren en plaatsen van leidingwerk en appendages
o Aanpassen van de bestaande rakelbruggen op de 2 nabezinktanks
o Plaatsen 2 nitraatpompen
o Leveren en plaatsen paddelwerk nieuwe indikker
o Leveren en plaatsen van elektrische borden en instrumentatie voor de nieuwe uitrusting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-20
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-20
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Openingszitting wordt uitgesteld naar 11/10/2019 om 11u30.