Emmaus Vzw

Afbraak ziekenhuisgebouw campus Rooienberg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EMMAUS VZW
Postadres: Edgard Tinellaan 1c,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: De heer Johan Vertommen
Tel: +32 15891291
Fax: +32 15446710
E-mail: johan.vertommen@emmaus.be
Internetadres(sen): http://www.emmaus.be/ 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: VZW Emmaüs - AZ Sint-Maarten
Postadres: Liersesteenweg 435,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: De heer Jan Claesen
Tel: +32 15893360
E-mail: jan.claesen@emmaus.be
Internetadres(sen): www.emmaus.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbraak ziekenhuisgebouw campus Rooienberg 
Referentienummer: B 119007.00
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint Maarten - Campus Rooienberg, Rooienberg 25 te 2570 Duffel
II.2.4. Beschrijving
Afbraak ziekenhuisgebouw campus Rooienberg 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.- zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: zie bestek
G5 (Afbraakwerken), Klasse 7
G (Grondwerken), Klasse 7


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-17
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: 26/09/2019 om 13.302 de mogelijkheid Vrijdag 27/9/2019 om 9:00 . Graag bevestigen voor één van beide.Gelieve steeds contact op te nemen met Erik Verlinden- 015/891303 / Erik.verlinden@emmaus.be mbt tot het plaatsbezoek.- Plaatsbezoek = verplicht -De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16