Infrabel - Directie Asset Management, Area South-west

TR 785302 : L90 en L94: Ontwikkeling van de platforms van het station van Ath


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management, Area South-West
Postadres: Quai de la gare du Sud 1,BE-6000 Charleroi
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346402


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR 785302 : L90 en L94: Ontwikkeling van de platforms van het station van Ath 
Referentienummer: I-AM (TR)-785302_-F05_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45222000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- de verhoging van 5 perrons en bijbehorende hydraulische werken;
- de realisatie van kokers voor liften aan de westelijke doorgang onder de sporen;
- de aanleg van een route voor personen met beperkte mobiliteit;
- de verlenging van het perron 2-3;
- de verplaatsing van de dienstweg;
- de opfrissing van de westelijke en oostelijke doorgangen onder de sporen;
- de afwerking en uitrusting van de perrons;
- de vernieuwing van de ballast en de dwarsliggers en de hydraulica van de sporen 3 en 4 een deel van het spoor 5;
- aanpassingen aan de bovenleidingen;
- aanpassingen aan de seininrichting.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
L'annexe 11 « Mises hors service Ath - Version 2 » est remplacée complètement par la nouvelle version présente dans cet avis rectificatif.
Report de l'ouverture des offres au 24/09/2019.