Havenbedrijf Antwerpen

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract curatief onderhoud wegen en aanhorigheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Procurement
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract curatief onderhoud wegen en aanhorigheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging 
Referentienummer: B10728
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het Havenbedrijf, dienst Onshore Infrastructure - Havengebied wenst in de toekomst beroep te doen op enkele vaste externe ploegen, voorzien door de opdrachtnemer, om taken ikv curatief onderhoud van het openbaar domen te kunnen blijven garanderen. Het bestek voorziet dan ook enerzijds een deel werken (ter beschikking stellen van personeel en materieel in regie-uren) en anderzijds een deel leveringen van de benodigde materialen voor het uitvoeren van deze werken, dit om de coördinatie tussen levering materialen en planning der werken te vergemakkelijken. Op die manier wenst het Havenbedrijf flexibel te kunnen blijven inspelen op o.a. dringende vragen van stakeholders en noodzakelijke en dringende (herstellings)werken. Werken zullen meestal onder te verdelen zijn in volgende groepen: - Uitvoeren van kleine herstellingen aan wegen en aanhorigheden - Aanleggen van tijdelijke verhardingen - Plaatsen, verwijderen van New Jersey's, tijdelijke hekken,.. - Afschermen/beveiligen met (tijdelijke) signalisatie bij wegbeschadigingen - Plaatsen van definitieve signalisatieborden - . Leveringen: - Leveren van diverse betonproducten - Leveren van funderingsmaterialen - Leveren van tijdelijk hekwerk - Leveren van asfaltherstellingsprodukten (koudasfalt, gietasfalt, ..) 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 67 - 69 van de wet van 17 juni 2016.De indiening van de aanvraag tot deelneming geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in art. 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65 van het KB van 18 juni 2017, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De opdrachtnemer dient te beschikken over een erkenning categorie C in klasse 4.Om zijn technische bekwaamheid aan te tonen, dient de inschrijver de volgende documenten aan te leveren: De inschrijver dient een lijst te bezorgen met minimaal 5 referenties van gelijkaardige opdrachten (onderhouds- en herstellingswerken, infrastructuurwerken) gedurende de laatste 3 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde werken en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoonIndien onderaannemers worden ingeschakeld dienen zij hun technische bekwaamheid op dezelfde wijze aan te tonen.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-21 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Wijze van indienen - e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.De meetstaat wordt u eveneens in excelformaat bezorgd. Vermits wij geen vat hebben op de wijze waarmee u met dit document omspringt, wijzen wij u op de bepaling van artikel 75 van het KB van 18 juni 2017 "Vorm en inhoud van de offerte".De meetstaat dient aangeleverd te worden in Excel.Gelieve de desbetreffende bepaling van dit artikel nauwgezet te volgen.Huidige opdracht betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Hieruit volgt dat u dient te voldoen aan de selectiecriteria vermeld in het bestek (en hiervoor de vereiste documenten dient over te maken) en dat u een offerte dient in te dienen. Het indienen van uw kandidatuurstelling en uw offerte vindt dus in één fase plaats.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-20