Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V0044009 - RWZI Hove, vervangen defosfatatietank en herbruik als c-bron container


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Herman Du Mong
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352202


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0044009 - RWZI Hove, vervangen defosfatatietank en herbruik als c-bron container 
Referentienummer: AQFINFRA-V0044009-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V0044009 - RWZI Hove, vervangen defosfatatietank en herbruik als c-bron container
Onderhavige aanneming houdt de volgende werken in op de RWZI Hove:
- De bestaande chemicaliëntank wordt omgebouwd tot C-bron tank en wordt verplaatst naar de locatie zoals aangeduid op plan in bijlage 12 Een betonnen sokkel dient hiervoor extra voorzien te worden.
- Het leveren, plaatsen en aansluiten van een nieuwe chemicaliëntank (25 m³) met inkuiping op dezelfde locatie als de huidige tank.
- Het voorzien van bekabeling / kabelgoten / vertrekken in het ALSB om het plaatsen van een aantal analysers aan uitstroom beluchtingsbekken 4 mogelijk te maken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-20


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-01
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-08
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : Datum aanbesteding wordt uitgesteld naar dinsdag 08/10/2019 om 11.10 uur.
Via telefonisch contact met Herman Du Mong (0473 87 08 37) kan er nog steeds een afspraak gemaakt worden voor het verplicht bezoek van de installatie (RWZI Hove, Lintsesteenweg 465, 2540 Hove).