Nationale Instelling Voor Radioactief Afval En Verrijkte Splijstoffen

De realisatie van de uitbreiding van gebouw 151 voor de opslag van laagactief geconditioneerd afval op site BPI - opslagmodule 151E.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Postadres: Kunstlaan 14,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Dienst Aankoop / Service Achats
Tel: +32 2121001
E-mail: aankoop@nirond.be
Internetadres(sen): http://www.niras.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353050


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De realisatie van de uitbreiding van gebouw 151 voor de opslag van laagactief geconditioneerd afval op site BPI - opslagmodule 151E. 
Referentienummer: Ondraf/Niras-NOCA 2018-2870-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze Opdracht beoogt de realisatie van een uitbreiding van het bestaande opslaggebouw 151, namelijk de opslagmodule 151E.
Deze beperkte uitbreiding zal dienstdoen voor de opslag van ongeveer 5.000 colli laagactief geconditioneerd afval afkomstig van CILVA.
In het kader van de realisatie van het project wordt beroep gedaan op een Aannemer.
De Aannemer staat in voor de realisatie, rekening houdend met de vigerende reglementaire aspecten alsook met de vereisten die door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de exploitant geformuleerd zullen worden.
De Opdracht voor de Aannemer omvat het geheel der prestaties voor de realisatie van de bouwkunde, het leveren en monteren van de brugkraan en de technieken van het gebouw 151E tot en met de testen en de indienststelling van het opslaggebouw 151E op site Belgoprocess.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
4853206.54 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
-post 1: Realisatie van werken m.b.t. de burgerlijke bouwkunde -post 2: Levering en montage van een brugkraan -post 3: Technieken van het gebouw 151E (vereiste optie)  HVAC  Elektriciteit  Automatisatie 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 084-198488

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: IBS Industrial nv
Postadres: Slekkenstraat 12,BE-9120 Melsele
NUTS-code: BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18