Kanal Stichting

Diverse tijdelijke aanpassingswerken aan de voormalige Citroën IJser-garage-Periode SR2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kanal Stichting
Postadres: Willebroekkaai 6,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer André Verstraeten
Tel: +32 495108865
E-mail: averstraeten@kanal.brussels
Internetadres(sen): www.kanal.brussels 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Diverse tijdelijke aanpassingswerken aan de voormalige Citroën IJser-garage-Periode SR2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: K-19
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Huidig opdracht heeft als doel de tijdelijke inrichting van de bestaande gebouwen voor de organisatie van de tentoonstelling "Show-Room 2020", dwz voor een periode van april tot november 2020.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-20


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-01
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 1 oktober 2019, 11.00.
Le cahier des charges a été modifié. La nouvelle version est disponible sur le cloud 3P