De Vlaamse Waterweg Nv

Zeeschelde L.O. te Hulst (NL) en te Beveren (B): Realisatie van estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Hans Quaeyhaegens
Tel: +32 32246724
E-mail: hans.quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353200


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Zeeschelde L.O. te Hulst (NL) en te Beveren (B): Realisatie van estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0008-F03_4
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten:
- voorbereidende werken (het rooien van bomen en verwijderen van begroeiing, het slopen van woningen/gebouwen, .);
- het graven van geulen en kreken;
- de aanleg van een nieuwe primaire waterkering;
- de aanleg van een verharde berm langsheen de Leidingendam;
- het herprofileren van het binnengebied van Prosperpolder-Noord;
- het afgraven van de Scheldedijk en Sieperdadijk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
35060372.91 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236, NL34
II.2.4. Beschrijving
Zeeschelde L.O. te Hulst (NL) en te Beveren (B): Realisatie van estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 247-567390

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-09-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV Baggerwerken Decloedt & Zoon
Postadres: Slijkensesteenweg 2,BE-8400 Oostende
NUTS-code: BE255
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Jan De Nul nv
Postadres: Tragel 60,BE-9308 Hofstade-Aalst
NUTS-code: BE231
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Aannemingsbedrijf Aertssen nv
Postadres: Laageind 91,BE-2940 Stabroek
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be)De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 HasseltDe administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde - ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: azz@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u15-11u45 en 13u45-16u) bekomen worden bij:Hans Quaeyhaegens (tel.: 03/224.67.24, mail: hans.quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.be)Dorien Verstraete (tel.: 03/224.93.68, mail: dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenscapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19