Directie Vervoerinfrastructuur

1.26.1.21. Uitbreiding van het metronet naar het Noorden - Constructie Kunstwerken Noordstation


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres: Vooruitgangstraat 56,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
Tel: +32 22774688
E-mail: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.beliris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344603


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
1.26.1.21. Uitbreiding van het metronet naar het Noorden - Constructie Kunstwerken Noordstation 
Referentienummer: Beliris-1.26.1.21-F05_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft tot doel al het werk uit te voeren dat nodig is voor de aanleg van een spooronderdoorgang van het Noordstation in Brussel.
De bouw van deze onderdoorgang vereist de voltooiing van 3 afzonderlijke civieltechnische werken, nl.:
 2 bouwputten ;
 1 spooronderdoorgang.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen, dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van onderhavige bekendmaking.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De inschrijvers dienen kennis te nemen van terechtwijzend bericht nr. 4 en zijn bijlagen en er rekening mee te houden bij het opmaken van hun offerte.
Het terechtwijzend bericht en zijn bijlagen zijn gratis online beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be, in
bijlage van deze bekendmaking.