Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A5120004-A5120005 - Oudenaarde, leveren en plaatsen terugslagkleppen - OS Trekweg en OS Sint-Salvator


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Wim Dhooge
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355244


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A5120004-A5120005 - Oudenaarde, leveren en plaatsen terugslagkleppen - OS Trekweg en OS Sint-Salvator 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
A5120004-A5120005 - Oudenaarde, leveren en plaatsen terugslagkleppen - OS Trekweg en OS Sint-Salvator
- Leveren en plaatsen van terugslagkleppen en boren gaten in bestaande overstortconstructies te Oudenaarde.
- Verwijderen bestaande terugslagkleppen op uitstroomconstructie in de Schelde.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-05 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-09