Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

N14 : structureel onderhoud Hoogstraten (Meerle)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 32246835
E-mail: danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355480 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355480


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N14 : structureel onderhoud Hoogstraten (Meerle) 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-N14-57_1M3D8E-19-26-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De asfaltlagen van de N14 is sterk gedegradeerd in de zone kmpt 59 - 61.9 te Hoogstraten. Met de geplande werken zal de toplaag en de onderlaag worden vervangen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: Fase 1 :  - Het insnijden van de bitumineuze verharding - Het frezen van asfaltverharding (toplaag en onderlagen) - Het aanbrengen van een toplaag - Het aanbrengen van een onderlaag - Het aanbrengen van verf, thermoplastische en/of voorgevormde markeringen - Werfsignalisatie - Kleine herstellingen  - Goot in gietasfalt - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. Fase 2 :  - Het insnijden van de bitumineuze verharding - Het frezen van asfaltverharding (toplaag en plaatselijk onderlagen) - Het aanbrengen van een toplaag en plaatselijk onderlaag - Het aanbrengen van verf, thermoplastische en/of voorgevormde markeringen - Werfsignalisatie - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
10 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-12 11:20
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:20
Adres: Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 , bus 41, 2018 Antwerpen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.bestandsnaam inhoud van het bestand01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 8003_78-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 7804_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden in de kolommen 'Eenheidsprijs/bedrag (EUR)', 'Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven' (enkel indien zichtbaar), 'Vermindering/vermeerdering' (enkel indien zichtbaar) en 'Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR'.De inschrijver dient het ingevulde Excel-bestand te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende opmeting van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. - Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/Opmerking: Termijn kan ingekort worden met 5kd bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 (openbare procedure) of §5 (niet-openbare procedure) Wet inzake OO 17/6/2016.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-10