Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Aanpassen bushaltes en kleine ingrepen i.k.v. doorstroming Openbaar Vervoer in Vervoersregio Mechelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 32246811
E-mail: bert.vangaver@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352242 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352242


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanpassen bushaltes en kleine ingrepen i.k.v. doorstroming Openbaar Vervoer in Vervoersregio Mechelen 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-VRM-2_1M3D8E-19-66-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft tot doen om aanpassingswerken aan de bushaltes en beperkte ingrepen i.k.v. doorstroming Openbaar Vervoer uit te voeren op gewestwegen in Vervoersregio Mechelen.
Het betreft een stock-overeenkomst.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Publicatietermijn: 30 dagen (verkorting 5kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016). Publicatietermijn: 30 dagen (verkorting 5kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016). Publicatietermijn: 30 dagen (verkorting 5kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016). Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier. ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om. namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing,. aan te leveren. - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering. van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier. inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte. documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij. [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc,. xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het. overeenkomstig artikel. Publicatietermijn: 30 dagen (verkorting 5kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016)
Te lezen:
Publicatietermijn: 30 dagen (verkorting 5kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016). Publicatietermijn: 30 dagen (verkorting 5kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016). Publicatietermijn: 30 dagen (verkorting 5kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016). Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier. ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om. namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing,. aan te leveren. - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering. van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier. inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte. documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij. [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc,. xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het. overeenkomstig artikel. Publicatietermijn: 30 dagen (verkorting 5kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016). Rectificatiebericht nr 1 d.d. 10/10/2019 :. Er werd een nieuw offerteformulier opgeladen. De openingsdatum is verzet naar 18/10/2019 om 11u15.