Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Aanpassen bushaltes en kleine ingrepen i.k.v. doorstroming Openbaar Vervoer in Vervoersregio Mechelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 32246811
E-mail: bert.vangaver@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352242 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352242


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanpassen bushaltes en kleine ingrepen i.k.v. doorstroming Openbaar Vervoer in Vervoersregio Mechelen 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-VRM-2_1M3D8E-19-66-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft tot doen om aanpassingswerken aan de bushaltes en beperkte ingrepen i.k.v. doorstroming Openbaar Vervoer uit te voeren op gewestwegen in Vervoersregio Mechelen.
Het betreft een stock-overeenkomst.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuw offerteformulier toegevoegd. Gelieve dit te gebruiken.