Mpi Oosterlo Vzw

MPI Oosterlo - Astor-campus, Geel. Realisatie van een permanent verblijf voor 30 volwassenen en ouderen met een ernstige mentale beperking in Geel. Perceel 05, omgevingsaanleg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MPI Oosterlo VZW
Postadres: Eindhoutseweg 25,BE-2440 Geel
Contactpersoon: Jean Luc Janssens
Tel: +32 496326404
E-mail: JeanLuc.Janssens@MPI-Oosterlo.be
Internetadres(sen): http://www.mpi-oosterlo.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355678

I.3. Communicatie

Officiële benaming: osar architects nv
Postadres: Mechelsesteenweg 271 / 12,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Ilse Van den Brande
Tel: +32 32263770
E-mail: ilse.van.den.brande@osar.be
Internetadres(sen): www.osar.be http://www.osar.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MPI Oosterlo - Astor-campus, Geel. Realisatie van een permanent verblijf voor 30 volwassenen en ouderen met een ernstige mentale beperking in Geel. Perceel 05, omgevingsaanleg 
Referentienummer: osar-2454.2_P05-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze werken omvatten (niet limitatief) grondverzet, realiseren van verhardingen, aanplantingen, vaste uitrustingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Klein Veldekensstraat, 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
Deze werken omvatten (niet limitatief) grondverzet, realiseren van verhardingen, aanplantingen, vaste uitrustingen. 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-05 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout, BE Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-11