Natuurpunt Beheer Vzw

Herstel landduin en dommelmoeras in het Hageven te Pelt


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Natuurpunt Beheer vzw
Postadres: Coxiestraat 11,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15770174
E-mail: raf.vanderveken@natuurpunt.be
Internetadres(sen): www.natuurpunt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355674


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herstel landduin en dommelmoeras in het Hageven te Pelt 
Referentienummer: NPBvzw-PSN_HAGEVEN_KF-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92533000QB49
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Plaatsen schapenraster (incl. verwijderen oud raster)
- Plaatsen draadpoorten
- Verwijderen bomen en struiken (incl. stronken)
- Bosklepelen met rupsvoertuig
- Plaggen
- Plaatsen sluis
- Afgraven rietmoeras
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Pelt
II.2.4. Beschrijving
- Plaatsen schapenraster (incl. verwijderen oud raster) - Plaatsen draadpoorten - Verwijderen bomen en struiken (incl. stronken) - Bosklepelen met rupsvoertuig - Plaggen - Plaatsen sluis - Afgraven rietmoeras 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: G

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-05 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: 2800 Mechelen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-11