Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie

20823 - werken van vervanging van PVC - frame aan de voorgevel van 4 huizen - Rue LEOPOLD III n ° 4 - 6 - 8 - 10 in woningen te Bastogne voor de rekening van CDSCA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Tel: +32 22646185
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356408


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20823 - werken van vervanging van PVC - frame aan de voorgevel van 4 huizen - Rue LEOPOLD III n ° 4 - 6 - 8 - 10 in woningen te Bastogne voor de rekening van CDSCA 
Referentienummer: OCASC-20823-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44221000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
werken van vervanging van PVC - frame aan de voorgevel van 4 huizen - Rue LEOPOLD III n ° 4 - 6 - 8 - 10 in woningen te Bastogne voor de rekening van CDSCA
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE3, BE34, BE342
Voornaamste plaats van uitvoering: Luxembourg: Bastogne
II.2.4. Beschrijving
werken van vervanging van PVC - frame aan de voorgevel van 4 huizen - Rue LEOPOLD III n ° 4 - 6 - 8 - 10 in woningen te Bastogne voor de rekening van CDSCA 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D, D5

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
De doorlooptijd is vastgesteld op 10 werkdagen.De geselecteerde inschrijver moet een planning van zijn werk verstrekken.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-12 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
* E-tendering wordt gebruikt. De offertes moeten worden ingediend volgens het bestek !!* De documenten betreffende de opdracht kunnen elektronisch worden geraadpleegd op https://enot.publicprocurement.be/* Er is een offerteformulier, een document met vereiste verklaringen, technische fiches, de fische van materiaalen gebruikt, een meestaat. die verplicht moeten worden gebruikt en ingevuld!!* Voor de toegang tot de opdracht dient de inschrijver verplichtend de gevraagde documenten bij zijn offerte toe te voegen.* De inschrijver verbindt zich ertoe dat de communicatie tijdens de werken in het Frans zal gebeuren

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-21