Gial / I-city

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN VOOR ONDERSTEUNENDE FUNCTIES VAN I-CITY


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GIAL / i-CITY
Postadres: Jacqmainlaan 95,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Jean-Philippe Hologne
Tel: +32 22295400
E-mail: jean-philippe.hologne@i-city.brucity.be
Internetadres(sen): http://i-city.brucity.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357359


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN VOOR ONDERSTEUNENDE FUNCTIES VAN I-CITY 
Referentienummer: GIAL-2019090PO-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79620000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het aanstellen van een onderneming die in staat is om uitzendkrachten ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid voor ondersteunende functies.
Deze opdracht wordt nauwkeuriger beschreven in deel 4 van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Administratieve functies 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel heeft betrekking op administratieve functies (bv. receptie, administratief assistent, enz.) en functies in verband met communicatie (interne/externe communicatie, enz.). Jobstudenten en payrollpersoneel vallen ook onder dit perceel. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Juridische functies 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel heeft betrekking op de rekrutering van juridische profielen met bachelor- of masterdiploma die gespecialiseerd zijn in overheidsopdrachten. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
hr-functies 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel heeft betrekking op functies in verband met human resources, met name profielen die competent zijn op het vlak van rekrutering, payroll, compensation & benefits, enz. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Financiële functies 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel heeft betrekking op functies binnen de financiële afdeling van de aanbestedende overheid: controleur, boekhouder, hulpboekhouder, enz. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver moet zijn geschiktheid voor de uitoefening van de beroepsactiviteit kunnen aantonen door middel van bewijsstukken en door zijn erkenningsnummer als uitzendonderneming. Deze erkenning moet geldig zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in overeenstemming met de ordonnantie van 14 juli 2011.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-29 11:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-29
Plaatselijke tijd: 11:59

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van 1ste aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-25