Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie

20829 - werken van vervanging van buitenvloeren trap toegang en afvoerleidingen werken te Aye, Bourdon en Waha voor de rekening van CDSCA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon: Cel Overheidsopdrachten
Tel: +32 22646185
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357482


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20829 - werken van vervanging van buitenvloeren trap toegang en afvoerleidingen werken te Aye, Bourdon en Waha voor de rekening van CDSCA 
Referentienummer: OCASC-20829-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45432100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
werken van vervanging van buitenvloeren trap toegang en afvoerleidingen werken te Aye, Bourdon en Waha voor de rekening van CDSCA
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE3, BE34, BE343
Voornaamste plaats van uitvoering: Luxembourg: AYE, WAHA, BOURDON
II.2.4. Beschrijving
werken van vervanging van buitenvloeren trap toegang en afvoerleidingen werken te Aye, Bourdon en Waha voor de rekening van CDSCA 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen aannemer via aangetekend schrijven drie maanden voor de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd met en dit maximum 3 keer. In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.  In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 31/12/2023 eindigen. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Indien offerte +50.000 ? is -> klasse: 1, Categorie: D /D1 / D10 / D25


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-25 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
* E-tendering wordt gebruikt. De offertes moeten worden ingediend volgens het bestek !!* De documenten betreffende de opdracht kunnen elektronisch worden geraadpleegd op https://enot.publicprocurement.be/* Er is een offerteformulier, een document met vereiste verklaringen en een meetstaat die verplicht moeten worden gebruikt en ingevuld!!* Voor de toegang tot de opdracht dient de inschrijver verplichtend de gevraagde documenten bij zijn offerte toe te voegen.* De inschrijver verbindt zich ertoe dat de communicatie tijdens de werken in het Frans zal gebeuren

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van staat
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-29