Fedasil_mp

Raamovereenkomst betreffende de prestatie van diensten van outplacement voor Fedasil


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_MP
Postadres: Rue des Chartreux 21,BE-1000 Bruxelles
Tel: +32 2134390
E-mail: supportMP@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357739


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst betreffende de prestatie van diensten van outplacement voor Fedasil 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79998000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst betreffende de prestatie van diensten van outplacement voor Fedasil
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-30