Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 20.513/1 - Glabbeek, Meenselbeek fase II


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Michaël Buset
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358869

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Arenbergstraat 13, bus 1,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dhr. Kim Wijnants
Tel: +32 25885187
E-mail: kim.wijnants@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.513/1 - Glabbeek, Meenselbeek fase II 
Referentienummer: AQFINFRA-20513lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 20.513/1 - Glabbeek, Meenselbeek fase II
- Aanleg van 1686m DWA riolering Ø250 grès waarvan 1252m gelegen in agrarisch gebied
- Aanleg van 53m RWA riolering Ø800 en Ø700 in beton
- Aanleg van 145m DWA en RWA riolering Ø250 PVC in een doodlopende straat
- Renovatie van 330m riolering Ø400
- Heraanleg wegenis in beton, asfalt en betonstraatstenen
- Kruising Meenselbeek
- Kruising Winterbeek
- Bouw van twee overstortconstructies
- archeologisch onderzoek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Glabbeek
II.2.4. Beschrijving
Project 20.513/1 - Glabbeek, Meenselbeek fase II - Aanleg van 1686m DWA riolering Ø250 grès waarvan 1252m gelegen in agrarisch gebied - Aanleg van 53m RWA riolering Ø800 en Ø700 in beton - Aanleg van 145m DWA en RWA riolering Ø250 PVC in een doodlopende straat - Renovatie van 330m riolering Ø400 - Heraanleg wegenis in beton, asfalt en betonstraatstenen - Kruising Meenselbeek - Kruising Winterbeek - Bouw van twee overstortconstructies - archeologisch onderzoek 
II.2.7. Looptijd
165 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 5.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-13 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 165 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-12