Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

DST3045 (17/5876) - Diest, Winkelwandelstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Renke Vandeweyer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356060


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DST3045 (17/5876) - Diest, Winkelwandelstraat  
Referentienummer: AQFINFRA-DST3045-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
DST3045 (17/5876) - Diest, Winkelwandelstraat
 Herinrichting Winkelwandelstraat (projectnaam voor herinrichting Ketelstraat, F. Moonsstraat, G. Gezellestraat - deel, Schotelstraat, Scholenstraat, Cabaretstraat, Hallestraat, Halleplein)
SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT:
 Opbreken van bestaande verhardingen;
 Opbreken van bestaande rioleringen en ondergrondse structuren;
 Aanwerken van de bestaande verharding aan de nieuwe verharding;
 Aanleggen van onderfundering en fundering onder de verharding en de lijnvormige elementen;
 Leveren en plaatsen van lijnvormige elementen;
 Leveren en plaatsen van betonstraatstenen en betontegels (grijs en gekleurd);
 Leveren en plaatsen van verharding in natuursteen;
 Grondwerken voor het vervaardigen van het koffer van de nieuwe verharding;
 Aanleggen van nieuwe riolering (RWA en DWA);
 Aanbrengen van markeringen;
 Aanplanten van bomen en vullen van boombakken/plantbakken;
 Diverse;
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-15
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-22
Plaatselijke tijd: 10:45
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-15
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-22
Plaatselijke tijd: 10:45
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : aanbestedingsdatum verplaatst van 15/11 naar 22/11 om 10u45. Toevoeging van aangepast bestek en meetstaat.