De Vlaamse Waterweg Nv

Beneden-Durme RO en Zeeschelde LO te Hamme - realisatie van het GOG-GGG Bunt: bouw sluizen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Hans Quaeyhaegens / ir. Dorien Verstraete
Tel: +32 32246724
Fax: +32 32246725
E-mail: hans.quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356950


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beneden-Durme RO en Zeeschelde LO te Hamme - realisatie van het GOG-GGG Bunt: bouw sluizen 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0064-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten:
- het bouwrijp maken van de terreinen;
- het aanleggen en onderhouden van werfwegen;
- het installeren van de bouwkuip (inclusief bemaling) met bijhorende stempeling;
- het bouwen van een in- en uitwateringssluis en een uitwateringssluis;
- het heraanleggen van het jaagpad;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht 1 :
-Als aanvulling op H32-9 en H32-94 van Vast Gedeelte 1 en Vast Gedeelte 2 wordt een overzichtstabel toegevoegd met in te betonneren stalen elementen
- Plan C4 9159-A102 B wordt vervangen door C4 9159-A102 C.
- De conformiteitsverklaring van het sloopopvolgingsplan 'GOG/GGG de Bunt te Hamme (13696)' werd toegevoegd.

Alle informatie hieromtrent is terug te vinden onder het zip-bestand "TW1".