Vlaamse Milieumaatschappij

Pompstation Rode Weel: Elektromechanische werken voor de aanleg van een automatische roosterreiniger.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: De heer Luc Laurys
E-mail: l.laurys@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357832


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Pompstation Rode Weel: Elektromechanische werken voor de aanleg van een automatische roosterreiniger. 
Referentienummer: VMM-L 1615 I 0027 A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42121200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het pompstation Rode Weel zorgt voor de gemengde afvoer van het water van de Voor- en de Hoofdgracht naar het Kanaaldok. Momenteel wordt het vuilrooster voor de pompen van dit
pompstation manueel gereinigd door middel van een grijper en containers aan een kabelbaan. VMM wil hier een nieuwe automatische roosterreiniger plaatsen. Hiervoor wordt het bestaande plein op rechteroever met opvangcontainer op een lager niveau heraangelegd, een gedeelte van de bestaande oevermuur verlaagd, de technische buiteninstallatie van de automatische reiniger voorzien, de nodige omheining geplaatst om de werkzone veilig en ontoegankelijk voor derden te maken.
Tevens wordt de bestaande middenbeuk, bestaande uit grond met betonnen keermuren, tussen de twee wachtboezems over een lengte van zo'n 100 m afgebroken. Verder wordt er een broedeiland
aangelegd net stroomopwaarts van de betonnen middendijk door lokaal de aarden dijk te verlagen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht nr. 2 toegevoegd.